PROPOSTA DIDÀCTICA
METODOLOGÍAS ACTIVAS


PARA EL ALUMNADO


PARA EL PROFESORADO
METODOLOGIES ACTIVES
APRENENTATGE BASAT EN LES RUTINES DE PENSAMENT

Les rutines de pensament són estructures i estratègies perquè l'alumnat descobreixi models de conducta que li permetin generar pensaments, analitzar, reflexionar i raonar sobre el propi aprenentatge.

Com apliquem les rutines de pensament a ?

A les entrades de cada tema, hi apliquem les rutines de pensament per mitjà de:

Penso
M'interessa
Reflexiono


Aquestes propostes ofereixen una aproximació oberta al tema de manera que el professorat pugui iniciar un diàleg a l'aula.

DESCOBREIX ZOOM


APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABP)

Amb l'aprenentatge basat en projectes, l'alumnat s'involucra en un procés sistemàtic d'investigació que implica la presa de decisions, la indagació i la construcció de coneixement.

Com apliquem l'ABP a ?

DESCOBREIX ZOOM

TREBALL COOPERATIU

El treball en equip per assolir un objectiu comú fomenta la responsabilitat compartida i el diàleg per assolir la solució als problemes plantejats.

Com apliquem el treball cooperatiu a ?

Al final del tema proposem una activitat lúdica perquè el professorat pugui desenvolupar el treball cooperatiu a l'aula de manera senzilla i útil.

DESCOBREIX ZOOM

VALORS

Fomentar el respecte, la igualtat i el tractament no sexista dels continguts i les activitats és fonamental per desmuntar alguns dels prejudicis, els estereotips i les actituds de caràcter discriminatori que es reprodueixen, molt sovint sense ser-ne conscients, en la vida quotidiana.

Com desenvolupem el treball en valors a ?

A través del tractament integrador dels continguts i les imatges, tenint en compte la diversitat i la pluriculturalitat i donant més visibilitat i protagonisme a les figures femenines.

DESCOBREIX ZOOM

PENSAMENT VISUAL (VISUAL THINKING)

El desenvolupament del pensament visual facilita la comprensió dels problemes i la seva solució.

Com apliquem pensament visual a ?

ZOOM proposa nombroses activitats en les quals el suport visual ajuda a consolidar els conceptes apresos al llarg dels temes.

DESCOBREIX ZOOM

CLASSE INVERSA (FLIPPED CLASSRROM)

El mètode de la classe inversa transfereix el treball de determinats processos Materials Didàctics d'aprenentatge fora de l'aula per facilitar i potenciar altres processos d'adquisició i pràctica de coneixements dins de l'aula.

Com apliquem la classe inversa a ?

Al llarg dels temes, alguns dels continguts tenen el suport d'un vídeo didàctic per permetre al professorat utilitzar la metodologia de la classe inversa.
A la Guia del professorat s'hi indica quin contingut es visualitza en els vídeos didàctics.

DESCOBREIX ZOOM

APRENEM JUGANT (GAMIFICACIÓ)

La integració del joc a l'aula permet involucrar en l'aprenentatge els alumnes i les alumnes. A través del joc l'alumnat és més participatiu i creix el seu interès pels continguts.

Com apliquem la gamificació a ?

En els cursos de primer, segon i tercer, oferim materials manipulatius per crear dinàmiques de joc amb el grup classe amb els quals es puguin consolidar els continguts treballats a les diferents àrees.
En els cursos de quart, cinquè i sisè, els materials s'ofereixen en digital, adaptant-los a la maduresa de l'alumnat.

DESCOBREIX ZOOM

APRENENTATGE EMOCIONAL (EMOCIONAKIT)

El treball de les emocions de manera transversal en totes les àrees facilita el procés d'alfabetització emocional a partir del control del cos i la ment de manera que els alumnes i les alumnes coneguin i gestionin les seves emocions.

Com treballem l'aprenentatge emocional a ?

En els cursos de primer, segon i tercer, oferim materials manipulatius per treballar les emocions amb el grup classe.
En els cursos de quart, cinquè i sisè, els materiales s'ofereixen en digital, adaptant-los a la maduresa de l'alumnat.

DESCOBREIX ZOOM

PER A L'ALUMNAT
LLIBRES

La proposta didàctica dels llibres de totes les àrees va dirigida a afavorir el desenvolupament competencial i les intel·ligències múltiples.

Els temes proposats posen en context els continguts dels blocs curriculars de cadascuna de les àrees i tenen com a objectiu:

 • afavorir l'adquisició de valors positius
 • fomentar la ciutadania activa
 • vetllar per la igualtat de gènere

Les activitats estan classificades segons els processos cognitius treballats:

Conèixer: treballen i consoliden els continguts.

Aplicar: relacionen el contingut treballat amb els coneixements previs i amb l'entorn. Treballen amb el context.

Raonar: tenen com a objectiu que els alumnes i les alumnes reflexionin, expliquin i raonin.

Llibres

A    s'hi aplica l'enfoc STEAM, acrònim de ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques en anglès. Aquest enfoc garanteix el desenvolupament d'un coneixement transversal, en el qual els continguts de cadascuna d'aquestes branques no es treballa de manera aïllada, sinó de manera interdisciplinar per garantir-ne un aprenentatge contextualitzat i significatiu.

QUADERNS DE TREBALL

Per a cada àrea s'ofereixen uns quaderns de treball específics per atendre les necessitats particulars de cadascuna.

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

DESCOBREIX ZOOM

 • Paraules, lletres i sons:
  
Quadern d'activitats per millorar l'aprenentatge de la lectoescriptura. Disponible per a 1r.
 • Expressió escrita:

  
Quadern que afavoreix l'hàbit de creació de textos senzills i quotidians. Disponible per a 1r i 2n.
 • Lectures competencials:

  
Quadern per desenvolupar la competència lectora. Disponible de 1r a 6è.
 • Activitats d'aprenentatge:

  
Quadern d'activitats per treballar els continguts de llengua amb suport de teoria. Disponible per a 3r i 4t.
 • Quadern de pràctiques:

  
Quadern d'activitats per treballar els continguts de llengua. Disponible per a 3r i 4t.


LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

DESCOBREIX ZOOM

 • Lecturas competenciales:
  
Quadern per treballar la competència lectora per mitjà de diferents tipologies textuals. Disponible de 1r a 6è.
 • Escribas. Cuaderno de escritura:

  
Quadern que ofereix recursos variats i contextualitzats per millorar les habilitats d'escriptura. Disponible de 1r a 6è.
 • Cuaderno de trabajo:

  
Quadern per elaborar activitats i recollir l'aprenentatge. Disponible per a 1r i 2n.
 • Practica:

  
Quadern amb activitats diverses. Disponible de 1r a 4t.


MATEMÀTIQUES

DESCOBREIX ZOOM

 • Matemàtiques competencials:
  
Quadern per treballar les matemàtiques en contextos reals. Disponible de 1r a 6è.
 • Practicamat:

  
Quadern per practicar i consolidar els processos de càlcul i resolució matemàtics. Disponible de 1r a 6è.


MEDI NATURAL

DESCOBREIX ZOOM

 • Amb les mans a la ciència
  
Quadern que planteja sis experiències senzilles i divertides amb les quals iniciar-se en l'elaboració de les principals estratègies del mètode científic. Disponible per a 1r i 2n.
 • Quadern d'activitats competencials
  
Disponible de 3r a 6è.


MEDI SOCIAL I CULTURAL

DESCOBREIX ZOOM

 • Mans a l'obra!
  
Quadern que planteja sis experiències senzilles i divertides amb les quals iniciar-se en l'elaboració de les principals estratègies del mètode científic. Disponible per a 1r i 2n.
 • Cuadernos de actividades
.
  
Disponible de 3r a 6è.MATERIAL DIGITAL - llibre digital

Tots els llibres de     en format digital a .


TICHING
DESCOBREIX ZOOM

Recursos que permeten treballar sobre algun contingut del tema.


DESCOBREIX ZOOM

GIMNÀS
DESCOBREIX ZOOM

Banc d'exercicis autocorregibles, pensats específicament per realitzar en l'ENTORN DIGITAL.


DESCOBREIX ZOOM

DESCOBREIX ZOOM
ÀUDIO
DESCOBREIX ZOOM

S'incorporen activitats d'àudio per millorar la comprensió oral i l'escolta activa.


DESCOBREIX ZOOM
MEDIATECA
DESCOBREIX ZOOM

Banc de recursos audiovisuals (vídeos, àudios, animacions...) per assegurar, repassar i reforçar els conceptes de les diferents àrees.


DESCOBREIX ZOOM

BIBLIOTECA AL NÚVOL (PER LLENGUA)
DESCOBREIX ZOOM

Varietat de textos per treballar les habilitats pròpies de la lectura en dispositius digitals.


DESCOBREIX ZOOM
DETECTIUS A LA XARXA
DESCOBREIX ZOOM

Activitats per ampliar continguts del tema a través de la cerca a la xarxa.ATREVEIX-TE AMB LES TIC
DESCOBREIX ZOOM

(PER A PRIMER I SEGON CURS)
Es plantegen activitats per practicar i millorar la competència digital en cada una de les àrees.


DESCOBREIX ZOOM
EMOCIONAKIT

Conjunt de materials dissenyats per facilitar el procés d'alfabetització emocional. Està compost per onze pòsters acompanyats d'activitats per practicar a l'aula.
Aquests materials ofereixen les eines perquè els alumnes i les alumnes:

 • aprenguin a reconèixer les emocions,
 • reflexionin sobre com i quan les senten,
 • siguin capaços de comparar-les,
 • analitzin com se senten els altres davant les emocions,
 • adquireixin eines per afrontar de manera satisfactòria diverses situacions socioemocionals.


DESCOBREIX ZOOMGAMIFICACIÓ

Per a cada àrea s'han desenvolupat uns materials de Gamificació amb diferents jocs.
Cada joc persegueix un objectiu pedagògic de reforç i ampliació dels coneixements dels diferents blocs de continguts de cada àrea.
A través del joc els alumnes i les alumnes són més participatius i creix el seu interès pels continguts.
L'aprenentatge a través del joc afavoreix:

 • el desenvolupament de la competició positiva,
 • el compromís personal,
 • la sensació d'autoeficiència,
 • la millora de les habilitats socials i de control emocional.


DESCOBREIX ZOOMROBÒTICA EDUCATIVA

La Robòtica de Vicens Vives t'ofereix la possibilitat de triar entre diferents propostes per treballar amb robots a l'aula.


La robòtica educativa ofereix la possibilitat de treballar de manera dinàmica i col·laborativa des de les etapes més primerenques.


El treball amb robots a l'aula: VV Robotics
 • Fomenta la creativitat.
 • Desenvolupa l'aprenentatge de manera divertida.
 • Permet conèixer el funcionament del llenguatge de programació.
 • Promou la investigació i l'experimentació.
 • Involucra l'alumnat en el propi aprenentatge.
 • Activa la capacitat de resoldre problemes, tot consolidant el raonament lògic i analític i el pensament crític.
 • Fomenta el treball col·laboratiu.

DOC

La seva facilitat d'ús permet que els nens i les nenes, que encara no saben llegir, puguin programar-lo sense dificultat.


Mind Designer

És l'ajuda perfecta per aprendre aritmètica i geometria d'una manera fàcil i divertida.


Scottie Go

Consta de fitxes perquè les nenes i els nens creïn programes i del software per escanejar-les i convertir-les en accions dels protagonistes.Scottie Go! Magnetic Tiles

El professorat també disposa de Scottie Go! Magnetic Tiles, un set de 47 fitxes magnètiques de gran format per treballar la programació amb tota la classe.PER AL PROFESSORAT
RECURSOS DIGITALS

Tots els recursos adaptats a la Pissarra digital i accessibles "offline":

 • Projecta qualsevol apartat del llibre
 • Reprodueix continguts multimèdia
 • Resol activitats interactives
 • Accedeix als recursos per al professor

Anar a edubook PDI
DESCOBREIX ZOOM

AVALUACIÓ PER DIMENSIONS
DESCOBREIX ZOOM

Eina avaluativa que permet:

 • Introduir les qualificacions per dimensions.
 • Aconseguir les mitjanes per dimensions de cada tema.
 • Disposar dels resultats trimestrals i finals per dimensions.

A més a més:

 • Avaluació inicial de curs
 • Avaluació final de curs
 • Avaluació inicial per temes
 • Avaluació final per temes
Guies didàctiques

Guies de suport pel professorat amb les indicacions per treballar els diferents materials.
S'hi desenvolupen els ítems:

 • Solucionari del llibre
 • Indicadors d'avaluació
 • Coneixements previs
 • Orientacions didàctiques
 • Activitats d'ampliació a l'aula
 • Atenció a la diversitat
 • Activitats de reforç i ampliació (descarregables)

Descarregar Mostra

DESCOBREIX ZOOM


MATERIAL CURRICULAR PER DIMENSIONS
DESCOBREIX ZOOM

Programació didàctica per dimensions amb el desenvolupament de:

 • Continguts i criteris d'avaluació
 • Dimensions
 • Competències
 • Indicadors
 • Gradació

Descarregar Mostra


LÀMINES MURALS PER A L'AULA

Làmines de suport pedagògic amb alguns dels continguts més significatius de les àrees de:

 • Llengua catalana i literatura
 • Lengua castellana y literatura
 • Matemàtiques
 • Medi social i cultural
 • Medi natural

Per als cursos de tercer, quart, cinquè i sisè, els materials s'ofereixen en digital.


DESCOBREIX ZOOM